PL translated

This commit is contained in:
lop 2003-03-10 08:56:59 +00:00
parent ae80b0057e
commit ef195253d7
1 changed files with 127 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,127 @@
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<appendix id="people">
<title>Ludzie tworz±cy PLD</title>
<para>
Dystrybucja PLD Linux jest tworzona przez ochotników, którzy w g³ównej mierze pochodz± z Polski.
Jeste¶my m³odymi lud¼mi (przed trzydziestk±), którzy s± administratorami systemów operacyjnych, programistami, biotechnologami, lekarzami lub studentami.
Tworzymy PLD dla naszej przyjemno¶ci, dla u¿ytku domowego i zastosowañ w przedsiêbiorstwach. Naprawdy u¿ywamy tego systemu, ka¿dego dnia.
</para>
<para>
Uwaga! Kolejno¶æ alfabetyczna w postaci: Nazwisko Imiê &lt;login&gt;
</para>
<itemizedlist>
<listitem><para>Bauke Daniel &lt;bonkey&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Bogusz Jakub &lt;qboosh&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Bohosiewicz Marcin &lt;marcus&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Borowski Ziemek &lt;ziembor&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Cieciwa Wojciech &lt;cieciwa&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Dobrek Lukasz &lt;dobrek&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Dopierala Andrzej &lt;undefine&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Filipczyk Witold &lt;juandon&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Flinta Artur &lt;aflinta&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Frysiak Artur &lt;wiget&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Glazik Jakub &lt;zytek&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Golszewski Pawel &lt;blues&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Golawski Grzegorz &lt;grzegol&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Kalinski Filip &lt;filon&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Kamecka Marzena &lt;skobelek&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Kamper Jaroslaw &lt;jack&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Kleger-Rudomin Rafal &lt;klakier&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Kloczko Tomasz &lt;kloczek&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Knycz Przemyslaw &lt;djrzulf&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Kochanowicz Michal &lt;mkochano&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Kolodziej Pawel &lt;pawelk&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Konieczny Jacek &lt;jajcus&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Kowalczyk Marcin &lt;qrczak&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Krecicki Witold &lt;adasi&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Krzysztofowicz Andrzej &lt;ankry&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Kuratczyk Michal &lt;kura&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Lubaczewski Hubert &lt;depesz&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Margula Michal &lt;alchemyx&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Mazur Mariusz &lt;mmazur&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Miskiewicz Arkadiusz &lt;misiek&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Moskal Michal &lt;malekith&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Orzechowski Tomasz &lt;orzech&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Pala Tomasz &lt;gotar&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Patyk Arkadiusz &lt;areq&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Pawlowicz Sergiusz &lt;serek&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Pieczul Olgierd &lt;wojrus&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Pijanka Maciej &lt;agaran&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Rekorajski Jan &lt;baggins&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Sakowski Pawel &lt;saq&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Sochala Arkadiusz &lt;jojoro&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Sterniczuk Grzegorz &lt;grzegorz&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Slusarczyk Wojciech &lt;wojtek&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Taraszka Krzysztof &lt;dzimi&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Taudul Bartosz &lt;wolf&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Trabinski Lukasz &lt;lukasz&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Trojanowski Tomasz &lt;trojan&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Wal Robert &lt;rrw&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Wojtczuk Marcin &lt;fastviper&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Wozny Robert Jakub &lt;speedy&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Wroblewski Artur &lt;wrobell&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Zagrodzki Sebastian &lt;zagrodzki&gt;</para></listitem>
<listitem><para>Zawalich Michal &lt;michuz&gt;</para></listitem>
</itemizedlist>
<!--
<figure>
<title>Marcin Chojnowski</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="people/martii.png"
format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>martii</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
<figure>
<title>Michal Moskal</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="people/malekith.png"
format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>malekith</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
<figure>
<title>Sergiusz Pawlowicz</title>
<mediaobject>
<imageobject>
<imagedata fileref="people/serek.png" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
<phrase>serek</phrase>
</textobject>
</mediaobject>
</figure>
-->
</appendix>
<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: xml
sgml-omittag:nil
sgml-shorttag:nil
sgml-minimize-attributes:nil
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:2
sgml-indent-data:t
sgml-default-dtd-file:"../dbxbook4.1.2.ced"
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
sgml-declaration:nil
sgml-validate-command:"rxp -sxV %s %s"
sgml-parent-document:("PLD-Guide.xml" "book" "section")
End:
-->